Κοινωνική ευθύνη

Charity donation

Φιλανθρωπική Δωρεά

Donations for the Epidemic

Δωρεές για την επιδημία

Letter of appointment

Επιστολή Διορισμού